În Monitorul Oficial 626/19.07.2018 a fost publicată Legea 176/2018 privind internshipul (denumită în continuare “Legea”). Reglementările introduse de Lege au rolul de a clarifica raporturile de muncă dintre angajatori și persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani și își doresc un loc de muncă. Prin excepție, contractele de intership pot fi încheiate și cu persoane care au împlinit vârsta de 15 ani, numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.

Un element de noutate introdus de Lege este reprezentat de definirea noțiunii de program de internship. Mai exact, aceasta reprezintă activitatea specifică desfășurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizații – gazdă, care are ca scop aprofundarea cunoștințelor teoretice, îmbunătățirea abilităților practice și/sau dobândirea de noi abilități sau competențe. În același sens, organizația – gazdă este reprezentată de persoana juridică la care internul desfășoară o activitate specifică, în baza unui contract de internship.

În vederea desfășurării unui program de internship, părțile vor trebui să încheie un contract de internship în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Durata maximă a contractului va putea fi de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii ori a încheierii unui nou acord de internship între aceleași părți.

Important de menționat este faptul că legea sancționează cu nulitatea absolută încheierea unui contract de internship în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă pentru efectuarea aceleiași activități.

Ulterior încheierii contractului, organizația – gazdă are obligația completării și transmiterii datelor și informațiilor din document cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii activității în cadrul programului de internship, în registrul de evidență a contractelor de internship, înființat de autoritățile competente.

Pe perioada desfășurării programului de internship, internul se va afla sub supravegherea unei persoane desemnate de organizația – gazdă, denumită îndrumător.

Atât internul cât și organizația – gazdă au drepturi și obligații specifice, cele mai importante dintre acestea fiind:

                                      Intern                           Organizația-grazdă
        Drepturi           Obligații              Drepturi              Obligații
  • indemnizație de cel puțin 50% din salariul minim de bază brut
  • respectarea sarcinilor primite de la îndrumător
  • controlul asupra modului de desfășurare a internshipului
  • înmânarea unui exemplar al contractului de internship către intern
  • program de lucru  de maximum 40 de ore / săptămână
  • respectarea regulamentelor interne și a confidențialității datelor
  • valorificarea cunoștințelor teoretice ale internului
  • eliberarea unui certificat de internship, la finalul programului

 

La finalul activității, organizația – gazdă va avea obligația de a evalua prestația internului, pe baza unui referat de evaluare, întocmit de îndrumătorul acestuia. Documentul va trebui adus la cunoștința internului, prin notificare scrisă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data finalizării programului de internship. În urma evaluării, se poate decide angajarea internului cu contract individual de muncă.

În final, prin Lege se reglementează și răspunderea contravențională a societăților care nu respectă prevederile actului normativ, sancțiunile de ordin pecuniar fiind cuprinse între 300 LEI și 20.000 LEI, în funcție de încălcarea săvârșită și de gravitatea acesteia. Cu titlu de exemplu, se pedepsește cu amendă de la 300 LEI la 1.000 LEI includerea în cadrul contractului de internship a unor clauze care contravin Legii și cu amendă de la 10.000 LEI la 20.000 LEI nerespectarea obligației de a încheia contractul de internship anterior începerii activității.

Legea va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare, mai exact în data de 18.08.2018.