În Monitorul Oficial nr. 873 / 30.10.2019 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea Legii 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (denumită în continuare ”Legea”).

Această Lege aduce noi schimbări în beneficiul solicitanților prin simplificarea demersurilor ce trebuie întreprinse pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Totodată, Legea instituie posibilitatea tragerii la răspundere a emitenților de avize incomplete sau eronate, respectiv noi măsuri de sancționare a construcțiilor ilegale.

Noutăți aduse Legii 50 / 1991

Modificările semnificative aduse Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții sunt următoarele:

1. Eliminarea unor avize și autorizații de construire / desființare

În scopul sprijinirii și simplificării demersurilor investitorilor ori beneficiarilor lucrărilor de construcții, Legea a eliminat o serie de avize și acorduri. Astfel, emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări decât în situațiile speciale de derogare de la normele în vigoare prevăzute de lege în care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației:

Construirea, reabilitarea, extinderea și consolidarea de locuințe unifamiliale; Construirea de anexe gospodărești; Construirea de împrejmuiri.

De asemenea, emiterea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări:

Construirea de locuințe unifamiliale; Construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizare pentru creșterea animalelor; Consolidări ale imobilelor existente; Construirea de împrejmuiri; Dezmembrări, comasări de terenuri.

Emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulație nu este necesară pentru locuințe unifamiliale situate pe străzi de categoria II și III și care nu sunt în zona de intersecție cu sens giratoriu.

O modificare importantă privește faptul că avizele obținute de solicitant sunt valabile atât pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție, cât și pentru autorizarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și alte asemenea, fără a se solicita eliberarea altora.

În situația în care în locul construcțiilor demolate solicitantul va construi o nouă construcție se eliberează o singură autorizație de construcție în care se indică și se aprobă atât demolarea construcției vechi, cât și construirea celei noi. În acest caz, se percepe doar taxa în vederea construirii .

Totodată, Legea aduce modificări privitoare la situația nefinalizării în termenul de valabilitate a autorizației de construire. Astfel, se poate emite o nouă autorizație de construire, corespunzătoare stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru continuarea lucrărilor cu respectarea prevederilor documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire / desființare inițiale, fără a mai fi necesar un nou certificat de urbanism și fără obținerea unor noi avize / acorduri.

2. Modificări ale termenelor

În vederea gestionării procesului de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire / desființare, structurile de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții asigură verificarea operativă privind respectarea structurii și documentațiilor depuse și restituite, după caz, a documentațiilor necorespunzătoare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru emiterea autorizației de construire / desființare, respectiv 10 zile lucrătoare de la înregistrarea pentru emiterea certificatului de urbanism, reducând, totodată, termenul de eliberare a certificatului de urbanism de la 30 de zille, la 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Prin intermediul modificărilor aduse, Legea reduce termenul de emitere a autorizațiilor de construcție în regim de urgență de la 15 zile la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgență.

De asemenea, în situația în care, în urma analizei documentației depuse, se constată faptul că aceasta este incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menționarea elementelor necesare în vederea completării acesteia. Termenul de emitere a autorizației de construire / desființare se va prelungi cu numărul de zile necesar solicitantului să elaboreze, să depună și să înregistreze modificările și completările aduse documentației inițiale ca urmare a notificării, cu condiția depunerii acestora într-un termen de maximum 3 luni de la primirea notificării. Dacă solicitantul nu completează documentația în termenul de 3 luni anterior menționat, documentația se poate restitui la cerere solicitantului, potrivit legii.

3. Emiterea și comunicarea certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism poate fi emis și comunicat solicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin intermediul poștei electronice, dacă solicitantul și-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism. Certificatul de urbanism emis în format digital trebuie semnat cu semnătură electronică calificată și avansată potrivit dispozițiilor legislației interne și europene în vigoare, documentul având aceeași valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic.

4. Tragerea la răspundere a emitenților de avize și/sau autorizații

O altă modificare notabilă adusă Legii 50 privește răspunderea emitentului avizelor incomplete sau eronate. Astfel, prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deserviți de rețelele tehnicoedilitare care au fost deteriorate, prin efectuarea unor lucrări autorizate, ca urmare a neindicării poziției exacte a rețelelor – date tehnice – de către operatorii / posesorii rețelelor sunt suportate integral de emitentul avizelor incomplete sau eronate.

Legea introduce noi sancțiuni aplicabile instituțiilor publice ori operatorilor economici abilitați prin lege să emită avizele sau acordurile prevăzute de lege. În acest sens, dacă nu sunt emise avizele / acordurile, cu excepția avizelor sau acordurilor referitoare la rețelele tehnico-edilitare necesare în etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii / documentației specifice complete, sancțiunea aplicabilă este amenda de către Inspectoratul de Stat în Construcții potrivit prezentei legi.

Emiterea avizelor sau acordurilor referitoare la rețelele tehnico-edilitare necesare în etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții trebuie să se realizeze în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii / documentației specifice complete, sub sancțiunea aplicării unor penalități pe zi de întârziere de 5.000 LEI.

5. Sancționarea construcțiilor ilegale

Legea instituie posibilitatea cetățenilor de a solicita anularea autorizațiilor de construire sau desființare emise cu încălcarea prevederilor legale atât prin contestarea la instanțele de contencios administrativ, potrivit legii, cât și prin sesizarea prefectului, în vederea efectuării activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

Așadar, modificările legislative oferă cetățenilor posibilitatea implicării active în modul de realizare și evoluție al proiectelor urbanistice care afectează calitatea vieții, timpul de soluționare al sesizării realizate direct la prefect fiind evident mai scurt comparabil cu demersul în fața instantei de contencios administrativ.

6. Instituirea unor noi fapte care constituie contravenție pentru emitent

Potrivit Legii, și următoarele fapte constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate infracțiuni:

Neemiterea avizelor și autorizațiilor de construire în termenul prevăzut de prezenta lege; Refuzul nejustificat de emitere a autorizației de construire / desființare și/sau a certificatului de urbanism în termenul prevăzut de lege pentru documentațiile complete; Neconstituirea bazei de date de către autoritățile publice responsabile sau netransmiterea de către posesorii de rețele tehnico-edilitare în termenele legale a planurilor cadastrale prevăzute de lege.

Legea a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, mai exact în data de 04.11.2019.