În Monitorul Oficial nr. 8/08.01.2020 a fost publicată Legea nr. 7/2020 pentru completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (denumită în continuare „Legea”).

Legea aduce modificări importante privitoare la piața imobiliară, impunând noi obligații pentru investitorii și proprietarii construcțiilor, cu precădere în ceea ce privește realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare.

Modificări aduse Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

1. Obligații și răspunderi ale investitorilor

Legea vizează modificarea principalelor obligații ale investitorilor, persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții în sensul legii, astfel:

(i)        investitorii sunt obligați să obțină acordurile și avizele prevăzute de lege, precum și autorizația de construcție, fiind necesar/ă și acordul/autorizația administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor;

(ii)       efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces;

(iii)     modificarea instalațiilor/rețelelor edilitare aferente construcțiilor expertizate se realizează în baza unor documentații tehnice elaborate și avizate în conformitate cu prevederile legale;

(iv)      predarea către proprietar a construcției se realizează numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.

2. Obligații și răspunderi ale operatorilor serviciilor de utilități publice

Legea impune operatorilor serviciilor de utilități publice obligația de a executa lucrările de racordare/branșare în baza contractelor de execuție încheiate  cu constructorii atestați în termenele prevăzute în contractul de racordare.

3. Obligații și răspunderi ale proprietarilor construcțiilor

Potrivit Legii, proprietarii construcțiilor au obligația:

(i)        de a da în folosință construcția numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, de a prelua construcția și de a obține autorizațiile potrivit legii;

(ii)       de a permite utilizarea construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și de a prelua construcția, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la autorizația de construire.

Sancțiuni

Legea aduce modificări și asupra cuantumului amenzii aplicabile în cazul încălcării anumitor obligații ale investitorilor, proprietarilor construcțiilor, respectiv ale operatorilor serviciilor de utilități publice. Astfel, cuantumul amenzii pentru încălcarea obligațiilor mai sus menționate la punctele 1(ii), 1(iv), 2, 3(i), respectiv 3(ii), în cazul în care fapta constituie contravenție, este de la 1.000 LEI la 100.000 LEI.

Potrivit dispozițiilor finale ale Legii, prevederile menționate la punctele 1(ii) și 2, respectiv modificările aduse plafonului de amendă, vor intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării legii modificatoare în Monitorul Oficial.

Modificări aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

1. Autorizarea executării lucrărilor de construcții

Modificările semnificative aduse Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții vizează aspecte privind branșarea la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare.

(i) Pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branșarea la rețelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizația administratorului drumului se emite de autoritățile competente în numele operatorilor de rețele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea.

Autorizațiile de construire pentru imobil și acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalațiile de racordare la utilități se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizații al/a administratorului drumului pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizații de construire pentru imobil și alte utilități;

(ii)       Cu titlu de noutate, Legea nr. introduce necesitatea documentației tehnice – D.T și pentru acordul /autorizația administratorului drumului executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă pentru emiterea autorizației de construire;

(iii)     Se pot executa fără autorizație de construire:

(a) lucrările de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;

(b) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului;

(c) montarea pe clădiri, anexe gospodărești și pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de către consumatori și/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înștiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale și cu respectarea legislației în vigoare. Sistemele fotovoltaice și/sau panourile solare vor fi susținute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu și să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia și a panourilor, precum și cele rezultate din acțiunea vântului și a depunerilor de zăpadă;

(d) Autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ, potrivit legii, ca urmare a introducerii acțiunii de către prefect, în urma activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

2. Instituțiile/Operatorii economici abilitate/abilitați prin lege să emită avizele/acordurile

Potrivit Legii, instituțiile abilitate/operatorii economici abilitați prin lege să emită avizele/acordurile au obligația de a stabili modul de calcul al taxelor/tarifelor pentru avizele/acordurile emise, pe lângă conținutul-cadru al documentațiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, lista altor documente și condițiile specifice necesare, pe care le pun la dispoziția publicului și autorităților administrației publice competente, potrivit prezentei legi, pe pagina proprie de internet și prin afișare la sediu.

3. Răspunderi și sancțiuni

Legea aduce, de asemenea, modificări importante și asupra răspunderii atât a autorităților publice, cât și a investitorilor, respectiv executanților lucrărilor autorizate, astfel:

  • Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerată infracțiune, executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației, a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația
  • Cuantumul amenzii pentru contravențiile săvârșite de persoanele fizice sau juridice prevăzute la b), d), e) și e1) ale articolului 26 din Legea nr. 50/1991 este de la 5.000 LEI la 20.000 LEI;
  • Contravenția privind neconstituirea bazei de date de către autoritățile publice responsabile sau netransmiterea de către posesorii de rețele tehnico-edilitare în termenele legale a planurilor cadastrale prevăzute la art. 45, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 se constată și se sancționează numai de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții.

4. Înscrierea în cartea funciară a construcțiilor

Potrivit Legii, dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției.

În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție de 3 ani de la data săvârșirii faptei nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale.

În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției.

5. Organizarea comisiei pentru acord unic (denumită în continuare „C.A.U.”)

Autoritățile administrației publice de la nivel județean și de la nivelul municipiilor reședință de județ competente au obligația de a organiza în cadrul structurilor de specialitate comisia pentru acord unic, în vederea obținerii, contra cost, în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții prin emiterea acordului unic, pe baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, însoțită de documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format tipărit și/sau electronic.

Obținerea avizelor și acordurilor se poate realiza fie direct de către solicitant sau împuterniciții acestora, anterior depunerii documentației tehnice pentru autorizarea construcției, fie prin intermediul C.A.U. la cererea solicitantului.

În termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Legii, autoritățile administrației publice locale care organizează C.A.U. și instituțiile emitente de avize se înregistrează în portalul P.C.U. electronic http://www.edirect.e-guvernare.ro/, iar autoritățile administrației publice locale, deja înregistrate în portalul http://www.edirect.e-guvernare.ro/, creează un cont distinct pentru funcționarea acesteia și efectuarea procedurilor specifice de avizare.

De asemenea, în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Legii, autoritățile administrației publice locale, împreună cu emitenții de avize și acorduri, aprobă fluxurile și configurarea procedurilor specifice prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

Legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția mențiunilor referitoare la modificările aduse Legii nr. 10/1995, care vor intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării Legii în Monitorul Oficial.