În Monitorul Oficial Nr. 630 / 19.07.2018 au fost publicate două acte normative cu impact în domeniul protecției mediului. În acest sens, menționăm OUG 74/2018 (denumită în continuare “OUG 74”) pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor (denumită   în continuare “Legea 211/2011”), Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor  și a deșeurilor de ambalaje (denumită în continuare “Legea 249/2015”), OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu (denumită în continuare “OUG 196/2005”) și OUG 75/2018 (denumită în continuare “OUG 75”) pentru modificarea și completarea unor acte normative  în  domeniul  protecției mediului și al regimului străinilor.

 • OUG 74 urmărește modificarea cadrului legislativ național în materia gestionării deșeurilor prin transpunerea parțială a prevederilor Directivei UE 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30.05.2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile și a Directivei UE 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30.05.2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, precum și pentru clarificarea obligațiilor tuturor entităților participante la acest proces, în vederea introducerii unor instrumente economice noi.

Prin urmare, Legea 211/2011 este primul act normativ supus modificărilor prin OUG 74, aceasta reglementând în primul rând atribuții extinse și explicite în sarcina autorităților publice centrale și locale, cât și în ceea ce privește schemele de răspundere extinsă a producătorului. Cu titlu de exemplu, autoritatea va trebui să îmbunătățească definirea rolurilor și a atribuțiilor tuturor celor implicați în procesul gestionării deșeurilor, să asigure implementarea unui sistem de raportare care să colecteze datele referioare la produsele introduse pe piața națională și să asigure campanii de informare și conștientizare în rândul deținătorilor de deșeuri.

Potrivit modificărilor, autoritățile publice locale vor fi obligate să dezvolte în mod corespunzător centrele înființate pentru colectarea separată a deșeurilor, astfel încât populația să beneficieze de acces facil și gratuit la astfel de spații. În același sens, autoritățile vor încheia parteneriate cu organizațiile care implementează obligațiie privind răspunderea extinsă a producătorilor pentru colectarea deșeurilor generate în gospodăriile populației.

În ceea ce privește obligațiile producătorilor și a organizațiilor care implementează  obligațiile  extinse privind răspunderea extinsă a producătorului, OUG 74 instituie o serie de condiții minime privind activitatea de gestionare de deșeuri, între care aminitim gestionarea unei game de produse și materiale bine definite, cu precizarea tipurilor de deșeuri gestionate, deținerea de  resurse financiare și operaționale suficiente pentru îndeplinirea obligațiilor  reieșite din răspunderea extinsă a producătorilor, precum și organizarea unor controale de audit intern și independent pentru evaluarea managementului financiar și a calității datelor raportate.

Totodată producătorii vor avea obligația, de la 01.01.2019, de a acoperi costurile de gestionare a deșeurilor municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă. Mai  exact,  acoperirea costurilor din bugetul local se va face de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, însă fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubritate.

În ceea ce privește persoanele juridice care dețin autorizație de mediu sau autorizație integrată de mediu, acestea vor fi obligate să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmăreasca și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea 211/2011.

În final, prin OUG 74 sunt introduse modificări în ceea ce privește definirea unor termeni folosiți de Lege ori sunt definiți noi termeni:

 • Producător de deșeuri – producătorul iniţial de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;
 • Deșeuri municipale
  1. deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;
  2. deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere. Deşeurile municipale nu includ deşeurile de producţie, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz şi deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări.
 • Schema de răspundere extinsă a producătorului – set de măsuri luate de stat pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau financiară şi organizatorică pentru gestionarea stadiului de deşeu din ciclul de viaţă al unui produs.

Responsabilitatea autorizării şi supravegherii implementării îndeplinirii în mod colectiv a obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului va fi încredințată Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor. Structura specifică şi regulamentul de funcţionare al acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului mediului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 74.

Cea de-a doua Lege vizată de schimbările aduse prin OUG 74 este Legea 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

În acest sens, OUG 74 prevede că circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se va putea face prin schimb, însă numai cu respectarea legislației fiscale și a contabilității în vigoare. De asemenea, în situația în care beneficiarii nu dețin cantitățile necesare efectuării schimbului, aceștia vor fi obligați să depună o garanție în cuantum de 0,5 lei/ambalaj, această valoare fiind avută în vedere de la data de 31.03.2019.

Totodată sunt introduse noi obligații în sarcina operatorilor economici care introduc pe piața națională produse ambalate în ambalaje reutilizabile, cum ar fi organizarea preluării ambalajelor reutilizabile astfel încât să se realizeze, începând cu anul 2019, un procentaj de returnare de minimum 90%. În cazul nerespectării acestei obligații, autoritățile abilitate pot aplica sancțiunea amenzii de la 20.000 LEI până la 40.000 LEI.

De asemenea, operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate vor fi obligați să asigure, începând cu anul 2020, un procentaj mediu anual al ambalajelor  reutilizabile de cel puțin 5%, fără ca acesta să poată fi inferior procentajului mediu realizat în perioada 2018-2019. Procentul va trebui să crească anual cu 5%, până în anul 2025. În cazul nerespectării acestei obligații, autoritățile abilitate pot aplica sancțiunea amenzii de la 20.000 LEI până la 40.000 LEI.

În sarcina operatorilor economici care comercializează cu amănuntul produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile, se instituie obligația de a informa consumatorii cu privire la valoarea garanției bănești și asupra sistemului de preluare a ambalajelor. În ceea ce privește operatorii economici care comercializează produse ambalate în structuri de vânzare cu suprafață medie și mare există unele obligații suplimentare impuse de OUG 74, după cum urmează:

 • oferirea posibilității consumatorului de a alege între produse cu ambalaj reutilizabil sau de unică folosință;
 • oferirea posibilității consumatorului de a se debarasa de ambalaje, fără a se percepe vreun cost;
 • organizarea punctelor de preluare a garanției bănești;
 • asigurarea colaborării doar cu operatori economici aflați pe lista operatorilor economici care introduc pe piața națională produse ambalate;

Conform noilor reglementări, operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, vor fi obligați să depună o garanție în cuantum de 2.000.000 LEI în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, valabilă pentru întreaga perioadă de autorizare, cu scopul garantării contribuţiei de 2  lei/kg, datorată de aceștia, plata făcându-se pentru diferenţa  dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile  încredinţate spre valorificare, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile.

Referitor la obligația de raportare a datelor cu privire la activitățile de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, OUG 74 interzice luarea în considerare a deșeurilor generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclării. De  asemenea, constatarea corectitudinii datelor raportate și a realizării obiectivelor se va face anual de persoane din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu, iar rezultatul controalelor se va trimite Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, până cel târziu în data de 15 septembrie a anului respectiv.

OUG  74 stipulează faptul că anularea licenței de operare pentru operatorii economici care dețin un astfel de document devine efectivă la data comunicării ei în cazul în care reprezentanții AFM constată că operatorul nu a îndeplinit cel puțin obiectivele prevăzute de OUG 196/2005.

În ceea ce privește actele normative auxiliare, OUG 74 prevede următoarele termene de adoptare:

 • HG privind stabilirea unui sistem de garanţie-returnare care să se aplice pentru ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l se adoptă până la 31.03.2022;
 • Ordinul privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici – colectori autorizați se emite în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 74. Cu acea ocazie, se va abroga și Ordinul 932/491/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje. În acest sens, operatorii economici care dețin licențe de operare valabile au obligația să respecte prevederile noului Ordin în termen de 60 de zile de la publicarea acestuia.

În final, OUG 74 aduce modificări și cu privire la regimul sancționator prevăzut de Legea 249/2015, în acest sens fiind relevantă sancționarea cu amendă cuprinsă între 30.000 LEI și 50.000 LEI a următoarelor fapte:

 • introducerea pe piaţă a ambalajelor care nu îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2 a legii ori care depășesc concentrațiile de substanțe chimice admise de Legea 249/2015;
 • lipsa unei evidenţe cantitative şi lipsa implementării obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, conform alin. (5) din Lege, pentru ambalajele introduse pe piaţa naţională, pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, secundar şi pentru transport;
 • condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la garanţia produsului cumpărat de păstrarea ambalajului;
 • amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor

Cel de-al treilea act normativ modificat prin intermediul OUG 74 este OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Un element de noutate constă în acordarea unei prerogative suplimentare Administrației Fondului pentru Mediu și anume dreptul de a executa garanția de 2.000.000 LEI pe care operatorii economici trebuie să o depună pentru garantarea contribuției de 2 lei/kg datorată de aceștia din urmă, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor de ambalaje.

Cea de-a doua modificare de interes constă în direcționarea sumelor rezultate din contribuția menționată în paragraful anterior, datorată de operatorii economici, pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii gestionării deșeurilor în vederea atingerii obiectivelor naționale în domeniu.

 • OUG 75, cel de-al doilea act normativ de interes în domeniul protecției mediului, aduce unele modificări importante pentru procedura referitoare la autorizațiile de mediu. În acest sens, OUG 75 stipulează faptul că autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii acestora obțin viza anuală. De asemenea, procedura de aplicare a vizei anuale se va stabili prin ordin al conducătorului ANPM.

În ceea ce privește Ordinul privind procedura de aplicare a vizei anuale pentru autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu, acest act normativ va trebui aprobat și publicat în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 75.