În Monitorul Oficial nr. 865 / 28.10.2019 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (denumită în continuare “Legea 211”).

Aceasta cuprinde modificări semnificative privind sancțiunile și cuantumul amenzilor aplicabile atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice care încalcă dispozițiile privind măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației.

Noutăți aduse Legii 211/2011

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor stabilește obligațiile ce revin persoanelor fizice și juridice, necesare pentru prevenirea sau efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor. Încălcarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă, al cărei cuantum diferă în funcție de autorul faptei. Astfel, amenda pentru persoanele fizice este de 3.000 LEI până la 6.000 LEI, iar pentru persoanele juridice este de 20.000 LEI la 40.000 LEI.

Faptele care constituie contravenție și se sancționează astfel sunt următoarele:

Faptele săvârșite de persoane juridice :

În ceea ce privește producătorii și deținătorii de deșeuri:

Nerespectarea obligației de a încadra fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută în legislația de mediu;

 Nerespectarea obligației de a încadra ca deșeu nepericulos în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante, acele tipuri de deșeuri care, potrivit listei deșeurilor, se regăsesc la nivelul a două coduri diferite în funcție de posibila prezență a unor caracteristici periculoase;

 Nerespectarea obligației de a efectua și de a deține o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.

În ceea ce privește unitățile și întreprinderile care valorifică deșeurile:

 Nerespectarea obligației de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

 Nerespectarea obligației de a evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației.

În ceea ce privește unitățile sau întreprinderile care desfășoară activități de tratare a deșeurilor: Nerespectarea obligației de a obține o autorizație / autorizație integrată de mediu emisă de către autoritățile competente pentru protecția mediului.

Faptele săvârșite de persoane fizice și persoane juridice

 Abandonarea deșeurilor;

 Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop.

În ceea ce privește producătorii și deținătorii de deșeuri:

 Nerespectarea obligației de a valorifica deșeurile;

 Nerespectarea obligației de a colecta separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare a acestora;

 Nerespectarea obligației de a asigura ca pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor legislației europene;

 Nerespectarea obligației de a nu amesteca diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau alte deșeuri, substanțe ori materiale. Această obligație incumbă și comercianților și brokerilor;

 Nerespectarea obligației de a efectua operațiunile de tratare prevăzute de legislația mediului sau să transfere aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;

 Nerespectarea obligației de a colecta, de a transporta și de a stoca separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.

În ceea ce privește operatorii economici:

 Nerespectarea obligației de a asigura eliminarea în totalitate a deşeurilor care le sunt încredinţate;

 Nerespectarea obligației de a amplasa și de a amenaja instalația de eliminare a deșeurilor într-un spațiu și în condiții stabilite de autoritățile teritoriale pentru protecția mediului competente;

 Nerespectarea obligației de a introduce în instalația de eliminare numai deșeurile menționate în autorizația emisă de autoritățile competente și să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea;

 Nerespectarea obligației de a livra și de a transporta deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de sortare, tratare, reciclare și depozitare, dacă efectuează operații de colectare și transport de deșeuri;

 Nerespectarea obligației de a se înscrie în registrul ținut de Agenția Națională pentru Protecția Mediului dacă (i) transportă deșeuri nepericuloase în sistem profesional, (ii) sunt comercianți care nu intră fizic în posesia deșeurilor sau sunt brokeri, respectiv (iii) fac obiectul derogărilor de la cerințele de autorizare prevăzute de legislația de mediu;

 Nerespectarea obligației de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transpotului.

În ceea ce privește titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau de desființare:

Nerespectarea obligației de a gestiona deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare material, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale.

Legea introduce o sancțiune contravențională complementară pentru încălcarea interdicției de abandonare a deșeurilor

În ceea ce privește abandonarea deșeurilor, aceasta constituie contravenție, Legea instituind cu titlu de noutate și următoarea sancțiune contravențională complementară: ridicarea deșeurilor depozitate în alte zone decât cele autorizate, curățarea terenului, precum și eliminarea acestora conform legislației învigoare.

Măsura complementară vizează atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice, care trebuie implicate în gestionarea eficientă și corectă a deșeurilor.

Atât persoanele fizice cât și persoanele juridice trebuie să acorde o atenție deosebită respectării mediului.

Înăsprirea sancțiunilor pentru încălcarea legislației în materia deșeurilor are drept scop imediat conștientizarea și responsabilizarea tuturor cetățenilor, prevenirea și reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor, precum și reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora.

Legea a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, mai exact în data de 31.10.2019.