În Monitorul Oficial nr. 24/09.01.2019 a fost publicată HG 1045 (denumită în continuare ““HG 1045 /2018”) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (denumite în continuare “Norme”). În sensul Legii 165/2018, termenul “bilete de valoare” include, între altele, și categoria tichetelor de masă.

În acest sens, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși 15,15 LEI, conform Ordinului Nr. 2565 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018.

Normele stabilesc termenul de valabilitate al tichetelor de masă pentru întreg anul calendaristic în care acestea au fost emise, cu excepția celor emise în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care pot fi utilizate până la data de 31 decembrie a anului următor.

Obligații ale angajatorilor cu privire la tichetele de masă:

  • Evidențierea în bugetele proprii, într-o poziție distinctă denumită “tichete de masă”
  • Stabilirea clauzelor privind acordarea tichetelor de masă prin Regulamentul intern ori Contractele colective de muncă, cu menționarea obligatorie a următoarelor aspecte:

a) numărul salariaţilor din unitate care pot primi bilete de valoare şi valoarea nominală acordată, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor;

b) categoriile de salariaţi care primesc bilete de valoare;

c) criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete de masă, ţinând seama de priorităţile socio-profesionale şi de alte elemente specifice activităţii;

d) stabilirea concretă a activităţilor, destinaţiilor şi evenimentelor care se încadrează în cheltuieli sociale, pentru care se vor acorda salariaţilor tichete cadou, tichete de creşă şi culturale, după caz, şi care vor face obiectul contractelor comerciale de prestări de servicii cu unităţile emitente;

  • Includerea în contractul privind achiziția tichetelor de masă, încheiat cu unitățile emitente ale tichetelor a următoarelor clauze:

a) necesarul estimat anual, semestrial sau trimestrial de bilete de valoare şi, în cazul tichetelor de masă, eşalonarea pe luni a acestuia;

b) costul imprimatului reprezentând biletul de valoare pe suport hârtie, respectiv costul emiterii biletelor de valoare pe suport electronic, precum şi costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, după caz;

c) condiţiile în care biletele de valoare pe suport hârtie neutilizate de către salariaţi se restituie unităţii emitente de către angajatori;

d) lista unităţilor afiliate la care salariaţii pot folosi biletele de valoare şi modul de transmitere a acesteia;

e) modul de administrare şi utilizare a biletelor de valoare pe suport electronic, inclusiv modul în care angajatul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a biletelor de valoare pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;

f) obligaţia angajatorilor de a colecta de la salariaţii lor şi de a transfera către unităţile emitente toate datele personale şi informaţiile referitoare la salariaţi care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu bilete de valoare, în condiţiile Legii 190 / 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

g) obligaţia unităţilor emitente de a păstra în condiţii de siguranţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;

h) obligaţia angajatorilor de a instrui salariaţii să nu vândă şi să folosească biletele de valoare doar cu scopul prevăzut de lege şi doar la unităţile afiliate care afişează elemente de identificare de tip autocolant, afişaj grafic, digital şi altele asemenea, corespunzătoare unităţii emitente care a emis biletele de valoare respective.

Comenzile de achiziţie de bilete de valoare transmise unităţilor emitente de către angajatori conţin cel puţin următoarele informaţii:

a) numele şi prenumele salariaţilor cărora li se atribuie biletele de valoare;

b) CNP-ul fiecărui salariat în cazul biletelor de valoare pe suport hârtie;

c) numărul unic de identificare al suportului electronic corespunzător fiecărui salariat în cazul biletelor de valoare pe suport electronic;

d) numărul de bilete de valoare acordat pentru fiecare salariat;

e) valoarea nominală a biletului de valoare şi valoarea nominală totală a biletelor de valoare acordate fiecărui salariat.

Acordarea unui număr de tichete de masă cel mult egal cu cu numărul zilelor lucrătoare din luna respectivă. În sensul Normelor, nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariaţii:

  1. efectuează concediul de odihnă;
  2. beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, precum şi de zile festive şi de sărbătoare legale sau de alte zile libere acordate;
  3. potrivit dispoziţiilor legale, sunt delegaţi sau detaşaţi în afara localităţii în care îşi au locul permanent de muncă şi primesc indemnizaţie de delegare sau de detaşare;
  4. se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenţi de la locul de muncă ori se află în alte situaţii stabilite de angajator împreună cu organizaţiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.

În cazul salariaților angajați în baza unui contract de tip part time, tichetele de masă vor putea fi acordare numai de angajatorii unde salariații și-au declarat funcția de bază.

  • Organizarea unei evidențe proprii pentru biletele de valoare acordate.

Obligații ale angajaților cu privire la tichetele de masă:

  • Restituirea biletelor de valoare acordate și neutilizate ori necuvenite pentru luna în curs ori anul în curs, după caz.

HG 1045/2018 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, mai exact 09.01.2019.