În Monitorul Oficial nr. 941 / 07.11.2018 a fost publicată Legea 247/2018 (denumită în continuare “Legea”) privind modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Modificările introduse de Lege vizează, în principal, OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România (denumită în continuare “OUG 194/2002”) precum și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (denumită în continuare “OG 25/2014”)

  1. Modificări aduse OUG 194/2002

Astfel, Legea completează capitolul dedicat definițiilor din OUG 194/2002 cu doi noi termeni, după cum urmează:

  • entitate – gazdă – orice persoană fizică sau juridică aflată într-un raport juridic cu un străin care prevede drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi;
  • familie – gazdă – familia care primeşte temporar un lucrător au pair şi care îi permite acestuia să participe la viaţa sa de familie de zi cu zi, pe teritoriul României.

În ceea ce privește cazurile în care autoritățile au posibilitatea de a refuza accesul pe teritoriul statului român al străinilor, Legea îl adaugă și pe cel al persoanelor care au săvârșit, cu intenţie, pe teritoriul României ori în străinătate, infracţiuni pentru care li s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 3 ani.

De asemenea, Legea reglementează cazurile de încetare a dreptului de ședere al străinilor intrați în România în baza convențiilor internaționale sau actelor normative prin care aceștia sunt exonerați de la obligatiitatea obținerii vizei, între care menționăm, ca element de noutate, nerespectarea scopului declarat la intrarea pe teritoriul țării ori încălcarea normelor referitoare la angajarea în muncă a străinilor.

Referitor la îndatoririle entităților – gazdă cu privire la relația cu autoritățile implicate în procesul de imigrare a străinilor în România, OUG 194/2002 obliga entitățile – gazdă să informeze formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări (denumit în continuare “IGI”) cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În cazul neîndeplinirii obligației menționate în paragraful anterior, autoritatea poate sancționa contravențional entitatea – gazdă cu o amendă cuprinsă între 1.500 LEI – 3.000 LEI. De asemenea, împiedicarea în orice mod a reprezentanților IGI să exercite controalele permise de lege va fi sancționată contravențional cu amendă cuprinsă între 3.000 LEI – 6.000 LEI.

În plus, entitatea – gazdă care a încheiat un acord de formare profesională cu un străin, care rămâne pe teritoriul țării după încetarea dreptului de ședere acordat în vederea formării profesionale, va fi obligată să achite cheltuielile de executare a măsurilor de îndepărtare a acestuia din România. În acest caz, autoritățile au la dispoziție 6 luni de la încetarea valabilității contractului de formare profesională pentru atragerea răspunderii pecuniare a entității – gazdă.

În ceea ce privește reglementările referitoare la regimul străinilor aflați pe teritoriul României în scop de studii sau pentru efectuarea unor activități de cercetare, Legea introduce unele modificări legate de procesul de acordare a vizelor de ședere.

2. Modificări ale OG 25/2014

În mod similar, Legea completeaza capitolul dedicat definițiilor din OG 25/2014 cu înțelesul termenului lucrător au-pair, după cum urmează:

  • lucrător au pair – străinul încadrat în muncă temporar de o familie – gazdă, pe teritoriul României, pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi competenţele lingvistice, în schimbul unor activităţi casnice uşoare şi de îngrijire a copiilor.

În sensul introducerii termenului menționat anterior, OG 25/2014 cuprinde o secțiune specială privind încadrarea în muncă a lucrătorilor au pair, în care se vor regăsi demersurile și cerințele necesare pentru eliberarea avizului de angajare a acestora.

O altă modificare ce vizează procedura de eliberare a avizelor de angajare ori detașare constă în costul eliberării documentului menționat anterior, în sensul reducerii tarifului la echivalentul în LEI a sumei de 100 EUR.

În ceea ce privește sancțiunile aplicate în baza OG 25/2014, Legea introduce noi prevederi în sensul în care împiedicarea în orice mod a lucrătorilor IGI să exercite, total sau parţial, controlul asupra angajatorilor, potrivit competenţelor legale, prin orice acţiune sau inacţiune a conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului, cu amendă de la 5.000 LEI – 10.000 LEI.

De asemenea, nerespectarea de către conducătorul unităţii supuse controlului sau reprezentantul legal al acestuia a obligaţiei de a pune la dispoziţia lucrătorilor IGI, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate necesare finalizării controlului va fi sancționată cu amendă de la 1.500 LEI – 3.000 LEI.

 Legea a intrat în vigoare la data de 10.11.2018.