Autor: Duncea, Ștefănescu și Asociații

În Monitorul Oficial nr. 209 din 14.03.2020 a fost publicată Legea 19 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (denumită în continuare „Legea 19/2020”).

În temeiul Legii nr. 19/2020, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a situaților extreme, decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Drept urmare, angajatorii din mediul public și privat au obligația ca, la cererea salariatului care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta Lege, să acorde zilele libere pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ.

Condițiile acordării zilelor libere

Prevederile prezentei Legi se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.
Potrivit Legii nr. 19/2020, sunt asimilate părinților și următoarele persoane:
  • persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea 277 / 2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • reprezentantul legal al copilului;
  • persoana desemnată potrivit legii să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.

Drepturile salariale și numărul de zile libere acordat

Părinții și persoanele asimilate părinților au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ.

Părintele care va supraveghea copilul are dreptul la plata unei indemnizații pentru fiecare zi liberă, care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului, și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Numărul de zile libere acordat potrivit Legii 19 / 2020 se stabilește de către Guvern, prin hotărâre, ca urmare a situațiilor extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Salariații cărora li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020

Prezenta Lege se aplică tuturor salariaților, atât din mediul public, cât și din mediul privat. Așadar, părintele care va supraveghea copilul, va depune la angajatorul său o cerere, ce trebuie însoțită de o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei Legi, cu excepția situației persoanei singure din familia monoparentală.

Pentru salariații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, din telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, Legea 19 / 2020 impune condiția suplimentară a acordului angajatorului în vederea acordării zilelor libere.

Legea intră în vigoare în termen de 3 zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial.