Autor: Duncea, Ștefănescu și Asociații

Monitorul Oficial al României nr. 231/21.03.2020 a publicat O.U.G. NR. 30 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (denumită în continuare „O.U.G. NR. 30/2020”).

O.U.G. NR. 30/2020 aduce modificări actelor normative în vigoare, respectiv stabilește măsuri urgente, cu caracter excepțional în domeniul social și economic, în scopul limitării impactului pandemiei de COVID-19 asupra relațiilor de muncă.

Printre acestea, cele mai importante aspecte vizează:

1.     Derogarea de la dispozițiile art. 52, alin. (1), lit. c) coroborat cu art. 53 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii („șomajul tehnic”), privind suportarea indemnizațiilor salariaților

Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului (i.e. șomaj tehnic), indemnizațiile de care beneficiază salariații, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Menționăm că, din coroborarea dispozițiilor O.U.G. NR. 30/2020 cu dispozițiile art. 53 din Legea nr. 53/2003, potrivit cărora „pe durata reducerii și/sau întreruperii temporare a activității, salariații […] beneficiază de o indemnizație plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat”, rezultă că diferența (dacă este cazul) dintre procentul de 75% din câștigul salarial mediu brut (care va fi suportat de către Stat) și procentul de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de către salariat va fi suportată de angajator.

Pentru a beneficia de aceste prevederi, angajatorii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

Situația 1

Întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin. Modalitatea și condițiile de obținere a Certificatul de situații de urgență urmează a fi reglementate printr-un Ordin ce va fi emis ulterior.

Situația 2

Reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Pentru angajatorii ce se regăsesc în Situația 2, plata indemnizației se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii acestei declarații, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

2. Începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cererile și  documentele doveditoare pentru  solicitarea beneficiilor  de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pot fi depuse și prin poșta electronică

Decizia de acordare/respingere/încetare/suspendare a dreptului de asistență socială pentru oricare dintre beneficiile sociale se poate transmite beneficiarului și prin poșta electronică de către agenția teritorială emitentă.

În cazuri excepționale, agențiile teritoriale și/sau autoritățile administrației publice locale pot solicita prezentarea la sediul instituției a persoanelor care au depus cererea și documentele doveditoare prin poșta electronică.

Reiterăm faptul că, pe perioada situației de urgență instituite prin Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, transmiterea prin poștă electronică a cererilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări devine principalul mijloc de comunicare.

3. O.U.G. NR. 30/2020 introduce și unele prevederi care să asigure acordarea, în continuare, a stimulentului de inserție și a indemnizației de sprijin prevăzute în OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor

Guvernul a stabilit ca aceste drepturi să nu înceteze în situația în care părintele, ca urmare a instituirii măsurilor generate de starea de urgență, se află în situații de suspendare sau chiar de încetare a raportului de muncă sau de serviciu prin restructurarea/restrângerea activității angajatorului. Acordarea drepturilor, în aceste condiții, se realizează pe o perioadă de 90 zile, după această perioadă urmând să fie reanalizată situația și să se aplice prevederile legale corespunzătoare.