Autor: Duncea, Ștefănescu și Asociații

În contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în scopul prevenirii răspândirii comunitare a coronavirusului COVID-19, în data de 21.03.2020 au fost publicate în Monitorul Oficial două acte normative, și anume:

 • Hotărârea 217 pentru aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (M. Of.230/21.03.2020) (denumită în continuare „Hotărârea 217/2020”),
 • O.U.G. nr. 30 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (M. Of.231/21.03.2020) (denumită în continuare „O.U.G. nr. 30/2020”).

Cele două acte normative modifică și stabilesc domeniul și procedura de aplicare a Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (denumită în continuare „Legea nr. 19/2020”).

Menționăm că prin zile libere acordate, la cerere, unuia dintre părinți se înțelege zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția celor din perioada vacanțelor școlare.

Cine beneficiază de zilele libere?

O.U.G. nr. 30/2020, printre altele, clarifică noțiunea de „părinte”, care include:

 1. părintele biologic;
 2. adoptatorul;
 3. persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
 4. persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
 5. persoana desemnată care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței sau tutorelui, după caz, în cazul părinților plecați la muncă în străinătate;
 6. părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.

Totodată, beneficiază de zile libere în condițiile Legii nr. 19/2020 și:

 • părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
 • părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

O.U.G. nr. 30/2020 completează și domeniile în care zilele libere pot fi acordate doar cu acordul angajatorului, fiind menționate în plus domenii precum: comerț alimentar, producție medicamente și distribuție medicamente și echipament sanitare, distribuție carburanți, respectiv personalul din cadrul unităților farmaceutice.

Cine nu beneficiază de zilele libere?

Menționăm că actele normative stabilesc că nu pot beneficia de zilele libere:

 • persoanele aflate în concediu de odihnă sau concediu fără plată;
 • persoanele ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestora, în condițiile art. 52, alin. (1) c). din Codul Muncii („șomaj tehnic„);
 • angajații ai căror soți/soții nu înregistrează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse (i.e. persoanele casnice);
 • persoanele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului;
 • părintele care este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere.

Reamintim faptul că zilele libere se acordă doar după epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, inclusiv prin decalarea programului de lucru sau implementarea formelor de muncă flexibile (i.e. munca la domiciliu, telemunca).

Care este procedura acordării zilelor libere pentru părinții ce îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2020?

Cererea pentru acordarea zilelor libere va fi însoțită de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor și de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii 19/2020 și nici nu se află în concediu de odihnă sau fără plată. Mai jos, am atașat Anexa – Model de Declarație pe propria răspundere a Hotărârii 217/2020.

Menționăm că se modifică sfera de aplicare a unor dispoziții a Legii 19/2020, astfel că nu este necesară depunerea unei declarații pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, atât în cazul persoanelor singure din familia monoparentală, cât și al persoanei despărțite în fapt, situație atestată de autoritatea tutelară.

Care este modul de plată al zilelor libere acordate părinților?

Modul de plată a zilelor libere acordate părinților: pentru fiecare zi liberă, angajatorul acordă părintelui o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Indemnizația este asimilată veniturilor din salarii și supusă impozitării și plății contribuțiilor, conform Codului Fiscal. Așadar, angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte.

Decontarea către angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizației pentru zilele libere acordate părinților de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („ANOFM”) presupune următorii pași:

1.     Depunerea cererii

Angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București din raza în care își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz.

2.     Documentele însoțitoare

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 • lista angajaților care au beneficiat de zile libere și cuantumul indemnizațiilor acordate pe această perioadă,
 • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației,
 • declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului, declarație ce urmează a fi aprobată prin ordin al președintelui ANOFM,
 • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

3.     Comunicarea documentelor

Documentele necesare decontării se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București sau, dacă nu este posibil astfel, prin orice alt mijloc de comunicare, în cel mult 30 zile de la data plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

4.     Termenul în care se va face decontarea

Decontarea către angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizației pentru zilele libere acordate părinților se va face în termen de 60 zile calendaristice de la depunerea unei cereri și a altor documente la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București din raza în care își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia.

Sumele pentru plata indemnizației vor fi decontate angajatorului din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, iar utilizarea acestora cu altă destinație decât plata cheltuielilor de personal, atrage răspunderea penală.