În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Nr. 136/22.05.2019 a fost publicată Directiva 771/2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE (denumită în continuare “Directiva”).

Directiva se aplică contractelor de vânzare încheiate între un consumator și un vânzător.

Scopul Directivei

Asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor prin stabilirea unor norme comune privind anumite cerințe referitoare la contractele de vânzare încheiate între vânzător și consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor cu contractul, măsurile corective în caz de neconformitate, modalitățile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum și garanțiile comerciale.

Termen de implementare

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare, mai exact în data de 10 iunie 2019. De asemenea, statele membre UE vor avea obligația de a transpune Directiva în legislația națională a acestora în 2 ani de la publicare, mai exact până la data de 1 iulie 2021.

Terminologie

Contract de vânzare reprezintă “orice contract în temeiul căruia vânzătorul transferă sau se angajează să transfere unui consumator proprietatea asupra unor bunuri, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestora”.

Bunuri:

“(a) orice obiect corporal mobil; apa, gazul și energia electrică trebuie considerate „bunuri” în sensul prezentei directive atunci când sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă;

(b) orice obiect corporal mobil care încorporează un conținut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absența respectivului conținut digital sau serviciu digital, bunul nu și-ar putea îndeplini funcțiile („bunuri cu elemente digitale”).

Noutăți introduse prin Directivă

  • Bunurile livrate trebuie să corespundă scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de același tip și să dețină calitățile și caracteristicile normale pentru bunuri de același tip la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil;
  • Vânzătorul este obligat să livreze bunurile către consumator cu respectarea condițiilor obiective și subiective privind conformitatea contractelor de vânzare, conform prevederilor Directivei;
  • Vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor și care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă;
  • Reparațiile sau înlocuirile se efectuează, fără costuri și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, într-un termen rezonabil din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate;
  • Statele membre pot menține sau introduce dispoziții care să prevadă că, pentru a beneficia de drepturile sale, consumatorul trebuie să informeze vânzătorul cu privire la neconformitate în termen de cel puțin două luni de la data la care consumatorul a constatat neconformitatea respectivă.

Sancțiunile aplicabile pentru încălcarea normelor privind Contractele de vânzare a bunurilor vor fi prevăzute de legile naționale prin care va fi transpusă Directiva.