Dispoziţiile menţionate ar fi trebuit să fie notificate Comisiei întrucât reprezintă o reglementare tehnică care vizează în mod specific serviciile societății informaționale, și anume furnizarea de publicaţii de presă prin intermediul motoarelor de căutare

În anul 2013, Germania a introdus o dispoziţie privind drepturile conexe drepturilor de autor pentru editorii de presă, fără să notifice Comisiei proiectul legislativ. Noile dispoziţii1 prevăd că ‒ spre deosebire de alţi utilizatori, inclusiv utilizatori comerciali ‒ operatorii comerciali ai unui motor de căutare pe internet (precum și furnizorii comerciali de servicii care editează conținuturi) nu sunt îndreptăţiţi, fără o autorizare corespunzătoare, să furnizeze fragmente ‒ cu excepția unor cuvinte individuale și a unor scurte fragmente de text ‒ ale unui anumit text, imagini și conţinuturi video furnizate de editorii de presă.

VG Media este un organism german de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe în numele, printre alţii, al editorilor de presă. VG Media a introdus la Landgericht Berlin (Tribunalul Regional din Berlin) o acţiune în despăgubire în numele membrilor săi împotriva Google cu privire la utilizarea de către Google2 începând cu 1 august 2013 a unor fragmente de text, a unor imagini sau înregistrări video din conţinuturi de publicaţii și de media produse de membrii VG Media, fără plata unei remuneraţii.

Tribunalul Regional din Berlin consideră că acţiunea introdusă de VG Media pe rolul său este întemeiată, cel puţin în parte, soluţionarea cauzei pendinte depinde de problema dacă noile dispoziţii germane ar putea fi considerate o reglementare tehnică care vizează în mod specific serviciile societății informaționale și, prin urmare, o reglementare care impune notificarea Comisiei potrivit Directivei 98/343 pentru a fi aplicabilă. Aceasta solicită Curţii de Justiţie o interpretare în acest sens a directivei.

În concluziile prezentate în această zi, avocatul general Gerard Hogan consideră că noile dispoziţii germane în discuţie privind drepturi conexe dreptului de autor ale editorilor de presă reprezintă o reglementare tehnică în sensul Directivei 98/34.

Ele nu pot fi considerate doar echivalentul unei condiţii care reglementează exercitarea unei activităţi comerciale, cum ar fi cerinţa autorizării prealabile. Efectul lor în practică este acela ca dispoziţia privind serviciul să facă obiectul fie al unei acţiuni în încetare, fie al unei acţiuni în despăgubire la instanţa în circumscripţia căreia se află editorul ziarelor sau al magazinelor. Este desigur adevărat că operatorul unui motor de căutare poate invoca o excepţie privind dreptul de autor, dar numai dacă publicarea este limitată fie la câteva cuvinte, fie la un fragment de text foarte scurt.

Avocatul general este în continuare de părere că dispoziţiile germane în discuţie vizează în mod specific serviciile societății informaționale.

Scopul și obiectul lor principale urmăresc atât preîntâmpinarea impactului motoarelor de căutare pe internet, având în vedere că din ce în ce mai mult conţinuturile de media sunt citite şi accesate online, cât și instituirea unei norme speciale privind dreptul de autor în legătură cu furnizarea de servicii online referitoare la publicaţii de presă de către operatorii de astfel de motoare de căutare.

Avocatul general Hogan admite că dispoziţiile în discuţie au fost legiferate pentru a consolida drepturile de proprietate intelectuală ale editorilor de presă şi, prin extensie, pentru a promova diversitatea media și libertatea presei. Omniprezenţa internetului şi accesul larg răspândit la calculatoarele personale și la telefoanele inteligente au făcut ca, în decurs de o jumătate de generație, anumite practici de consum consacrate în ceea ce privește consumul de produse media — nu în ultimul rând cumpărarea propriu-zisă a ziarelor — să se schimbe dramatic.

În consecință, legiuitorii din fiecare stat membru au avut, în principiu, dreptul de a acționa faţă de aceste schimbări ale obiceiurilor de consum. O presa liberă și dinamică face parte din seva democrației care reprezintă piatra de temelie a Uniunii și a statelor sale membre. Este destul de nerealist să pretindem un jurnalism de înaltă calitate și diversificat, care respectă cele mai înalte standarde de etică în mass-media și adevărul, dacă ziarele și alte mijloace media nu se bucură de un flux de venituri durabile. Ar fi penibil și naiv să nu recunoaştem că modelul tradițional al ziarelor în întreaga Uniune — vânzări și publicitate — a fost subminat în ultimii douăzeci de ani de preferința consumatorilor pentru lecturarea ziarelor online, care, la rândul său, a fost facilitată de apariția unor motoare de căutare puternice precum cel operat de Google.

Însă nimic din toate acestea nu înseamnă că un stat membru este îndreptățit să eludeze cerințele în materie de notificare prevăzute de Directiva 98/34. Nici faptul că notificarea unei astfel de propuneri legislative este impusă de directivă nu implică în sine că proiectul de lege este în mod necesar defect sau criticabil din punctul de vedere al pieței interne. Dimpotrivă, ceea ce urmăreşte directiva să obţină este să se aducă propunerea la cunoștința Comisiei (și, prin extensie, a celorlalte state membre) și să se ia considerare, într-o fază iniţială, posibilele implicații ale acesteia pentru funcționarea pieței interne.

Avocatul general propune, aşadar, Curţii să statueze că dispoziţiile naţionale precum cele în discuţie care interzic exclusiv operatorilor comerciali de motoare de căutare și furnizorilor comerciali de servicii care editează conținuturi, dar nu și altor utilizatori, inclusiv agenți economici, să pună la dispoziţia publicului publicații de presă sau părți ale acestora (cu excepția unor cuvinte individuale și a unor scurte fragmente de text) constituie norme care vizează în mod specific serviciile societății informaționale. Mai mult, dispoziţiile naţionale precum cele în discuţie reprezintă o reglementare tehnică în sensul acestei dispoziții, supusă obligației de notificare în temeiul directivei.

Rezultă, aşadar, că în lipsa notificării acestor dispoziţii naţionale Comisiei, aceste norme germane noi privind dreptul de autor nu pot fi aplicate de instanţele din Germania.

Judecătorii Curții urmează să delibereze în această cauză. Hotărârea va fi pronunțată la o dată ulterioară.

 

[1] Articolele 87f şi 87h din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe (Urheberrechtsgesetz).

[2] Prin intermediul motorului de căutare Google search, pe www.google.de și www.google.com, şi prin serviciul Google News, care poate fi accesat separat în Germania pe news.google.de sau pe news.google.com

[3] Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO 1998, L 204, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 23, p. 207), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/96/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulații a mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României (JO 2006, L 363, p. 81, Ediție specială, 03/vol. 80, p. 71).